ועדת אתיקה - לשכת עורכי הדין ירושלים

ועדת האתיקה במחוז ירושלים  

אודות הוועדה :

בהתאם לתיקון 32 לחוק לשכת עורכי הדין תשכ”א-1961 (להלן: “החוק”), הוקמו בלשכת עורכי הדין – בכל המחוזות – ועדות אתיקה סטטוטוריות וביניהן ועדת האתיקה במחוז ירושלים. ועדת האתיקה פועלת מכוח סעיף 18 ב. (ב) לחוק.
ועדת האתיקה במחוז ירושלים מונה 14 חברי ועדה (להלן: “הוועדה”).
בראש הוועדה עומד עו”ד אברהם אברמן ולצדו 11 חברים ושני נציגי ציבור.
יצוין כי חברי הוועדה, מתמנים ע”י הוועד המחוזי של מחוז ירושלים, באישור ועדת המינויים.
כל חברי הוועדה ממלאים את תפקידם בהתנדבות מלאה, ללא כל תמורה כספית. 

לצד הוועדה, פועל פרקליט ועדת האתיקה, עו”ד חנן רובינשטיין, אשר תפקידו לברר תלונות על עבירות משמעת של עורכי דין, המטופלות בידי ועדת האתיקה במחוז ומעביר אותן אליה בצירוף המלצתו וכן מייצג את ועדת האתיקה בהליכים לפני בתי הדין המשמעתיים ובתי המשפט. כן מייעץ הפרקליט לוועדה בכל עניין הקשור בכך, בהתאם לסמכות שהוקנתה לו בסעיף 18ג’ לחוק.

במערך האתיקה במחוז, עובדות בשכר: הגב’ שרון מור יוסף המשמשת כרכזת ועדת האתיקה; הגב’ טליה ארבוך, המשמשת כמזכירת ועדת האתיקה;

ועדת האתיקה מבררת תלונות, אשר מוגשות כנגד עורכי דין, חברי מחוז ירושלים. כמו כן מבררת הוועדה תלונות המועברות לטיפולה על ידי ועדת האתיקה הארצית, מחמת ניגוד עניינים.
ככל שוועדת האתיקה מחליטה – בתום בירור וטיפול בתלונה – כי יש להגיש קובלנה נגד עורך הדין הנילון, הקובלנה מוגשת לביה”ד המשמעתי המחוזי, במחוז אליו משתייך עורך הדין ומנוהלת ע”י פרקליט הועדה, או על ידי  בא כוח קובל, אשר מונה לייצג בהליך המשמעתי.

במקרים בהם מחליטה ועדת האתיקה המחוזית על גניזת התלונה, רשאי המלין לפנות לקובל נוסף, הרשאי להגיש קובלנה ובכלל זה לוועדת האתיקה הארצית, בהתאם לסעיף 63 לחוק.

ועדת האתיקה המחוזית מוסמכת, בנוסף לאמור לעיל, להגיש בקשת השעיה זמנית מעיסוק במקצוע, כנגד עורך דין אשר הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט, או בבית הדין הצבאי, בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון  (סעיף 78 לחוק). כמו כן מוסמכת ועדת האתיקה, לנקוט בהליך משמעתי ולעתור להשתת עונש כנגד עורך דין שהורשע בבית משפט, או בבית דין צבאי, בפסק דין חלוט בשל עבירה פלילית כאמור (סעיף 75 לחוק).

בין יתר תפקידי הוועדה – מתן הנחיות בנוגע לבקשות לחוות דעת מקדימה (“שאילתה”), המוגשות על ידי עורכות ועורכי דין אשר מבקשים להתייעץ בנוגע להתלבטות שלהם עצמם, בשאלה האם התנהלות עתידית שלהם מותרת על פי כללי האתיקה המקצועית, אם לאו
.
בדרך כלל, הוועדה במחוז מתכנסת אחת לחודש על מנת לקבל החלטות בתיקי תלונה אשר הוגשו ואשר ניתן מבחינת המועדים לקבל החלטות בעניינם.

הערה:
 ביום 26.6.23 ,עורך דין ארז צ’צ’קס, חבר ועדת האתיקה, הודיע לוועדה על כוונתו לפרוש ממנה, לאור העובדה כי נבחר לכהן כיו”ר ועד המחוז. מקומו יאויש ע”י חבר ועדת אתיקה אחר שייבחר בקרוב וימונה על ידי ועדת המינויים על פי חוק. 

בעלי תפקידים בוועדת האתיקה:
יו”ר ועדת האתיקה-עו”ד אברהם אברמן.
מ”מ יו”ר ועדת האתיקה –עו”ד אברהם אטיאס.
נציגת ציבור – דלית גילה (שופטת בדימוס).
נציגת ציבור –  רבקה גולדברג-לוי .
עו”ד מאהר חנא
עו”ד  צליל בראשי זכריה.
עו”ד רבקה שורץ.
עו”ד יובל קדר.
עו”ד גיל אפרתי.
עו”ד מואייד מיעארי .
עו”ד מוחמד אבו קטיש.
עו”ד שולמית אנסבכר.
עו”ד ריול עדיקה.
עו”ד שפרה גיטלמן.

___________________ 

עו”ד חנן רובינשטיין, פרקליט ועדת האתיקה במחוז ירושלים 

צור קשר

יצירת קשר עם ועדת האתיקה

עו”ד חנן רובינשטיין, פרקליט ועדת האתיקה המחוזית ; טלפון-025610308 ,נייד-050-5723158 

 גברת שרון מור-יוסף, רכזת ועדת האתיקה המחוזית; דוא”ל    Sharon@jer-bar.org.il   

 טלפון –  02-5610302 

 טליה אברבוך, מזכירת ועדת האתיקה; טלפון-  02-5610305

פקס: 5610554 -02

 נהלי ועדת האתיקה

ועדת האתיקה המחוזית פועלת  על-פי הנהלים שפרסמה ועדת האתיקה הארצית:

נוהל טיפול בתלונות ע”י ועדת האתיקה  

נוהל טיפול בתלונות אתיקה (ניגוד עניינים) 

עילות גניזה   

פנייה לוועדת האתיקה:

תלונה נגד עורך דין, הרשום במחוז ירושלים, תוגש על גבי טופס תלונהבצירוף ראיות, בשלושה עותקי נייר. תלונה אשר לא תוגש על גבי טופס תלונה  לא תטופל.

למנגנון הוועדה  שיקול דעת לבקש השלמות ,מסמכים, ו/או תצהירים מן הצדדים, בעת הצורך.

הננו מוצאים לנכון לציין כי מתלונן יידרש לאמת את פרטי תלונתו בתצהיר בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א) אם התלונה הוגשה על-ידי צד להליך שבו עורך הדין הנילון מייצג את הצד שכנגד;

(ב) במהלך חמש השנים האחרונות הוגשו על ידי המתלונן תלונות נוספות נגד עורכי דין

      אחרים לוועדת אתיקה;

(ג) אם תלונה באותו עניין או תלונה נגד אותו עורך דין, הוגשה כבר בעבר על-ידי המתלונן;

(ד) אם מתנהל בין המתלונן לעורך הדין הנילון הליך משפטי בעניין שבקשר אליו הוגשה התלונה.

במידה ואחד  או יותר מהתנאים לעיל מתקיימים יש לצרף לתלונה תצהיר חתום  ע”י המתלונן  ועל חתימת המתלונן להיות מאומתת ע”י עורך דין .

להורדת טופס תלונה בקובץ וורד:

טופס תלונה

בקשה לחוות דעת מקדימה (“שאילתה”) תוגש בצירוף טופס הגשת שאילתה .