עשוי לעניין אותך בנוסף :

ועכשיו – שיתוף פעולה הדוק עם לשכת עורכי הדין בארגנטינה

Financial Analyst

עכשיו – שיתוף פעולה הדוק עם לשכת עורכי הדין בארגנטינה

עו"ד לאון אמיראס על שלב נוסף בהרחבת שיתוף הפעולה הבינלאומי בין ועד מחוז ירושלים לבין הקהילה המשפטית בבואנוס איירס

הסכם בין לשכת עורכי הדין בבירה הפדרלית, רפובליקת ארגנטינה, מצד אחד, מיוצגת במעמד זה על ידי הנשיא, עו"ד חורחה ריסו ו-לשכת עורכי הדין בישראל – ועד מחוז ירושלים, מצד שני, להלן IBA, המיוצגת במעמד זה של ידי מ״מ יו״ר הועד, עו"ד לאון אמירס  המסכימות לקיים את הסכם המסגרת הנוכחי, בהתאם לסעיפים הבאים:

ראשון: הסכם המסגרת הנוכחי בין CPACF ו-IBA הוא הצהרת הצדדים על כוונתם לשיתוף פעולה הדדי, שלא ייצור מעצמו השלכות או מחויבויות מסוג משפטי או כלכלי.

שני: כל הצהרה על התחייבויות עתידיות דרך פעולות במסגרת הסכם זה תוצהר דרך פרוטוקולים נוספים, שייחתמו לצורך כך.  הם יקבעו את היעדים הכלליים והפרטניים, את היקף הפעולות המוסכמות, התוקף, וכל תנאי רלוונטי להשגת יעדים אלה.  כמו כן, פרוטוקולים נוספים אלה יכללו סעיפים ספציפיים על הגנת זכויות יוצרים של התוצאות שיושגו בעבודות ובפעולות הבין מוסדיות שיפותחו, תוך הבנה שבמקרה של היעדר פירוט, זכויות היוצרים יהיו שייכות לשני הצדדים באופן שווה.

שלישי: הצדדים מסכימים להקים ועדה מתאמת שיהיו חברים בה חבר אחד (1) ראשי ואחד (1) חלופי מצד CPACF וחבר אחד (1) ראשי ואחד (1) חלופי מצד IBA.  ועדה זו תהיה אחראית לתכנון פעולות ולתקשורת בין מוסדית.

רביעי: הצדדים יחליפו ביניהם, כשצד אחד ידרוש זאת, בתוך מסגרת התקנון הפנימי של כל אחד, שעתה הם מצהירים שהם מכירים, כל סוגי כתבים, הערות, זיכרונות, פרסומים וכל מסמך דרוש לעבודה שהגופים יעשו במשותף או לחוד, כשהמקבל חייב לציין בפרסומיו את שם הישות שסיפקה את המידע, תוך ציון, במקרה הצורך, שהפרסומים נוצרו כתוצאה מחתימת הסכם המסגרת הנוכחי לשיתוף פעולה, סיוע טכני ושיתוף פעולה מוסדי.

חמישי: הסכם זה אינו מגביל את זכות הצדדים להסדיר הסכמים דומים עם מוסדות, גופים או חברות ממשלתיות או פרטיות אחרים המעוניינים במטרות דומות.

שישי: הסכם זה כולל, בנוסף לסעיפים הקודמים, את הכוונה הנחושה של שני הצדדים להעמיק את החילופים הגוברים בשנים האחרונות המסחריים, המשפטיים והתרבותיים בין שתי המדינות.  במובן זה, לאחר אישור ההסכם בהתאם לסעיף התשיעי כאן, שני הגופים מתחייבים להודיע עליו לסמכויות הפדרליות המתאימות בשתי המדינות, בקשר לתוכן ההסכם.

שביעי: הסכם המסגרת הנוכחי יימשך שנתיים החל מהחתימה, ויתחדש אוטומטית לאותו פרק זמן, אלא אם כל אחד מהצדדים יודיע לשני על החלטה מנוגדת שלושים (30) יום לפני תאריך תפוגת ההסכם.

שמיני: במקרה של הפרה כוללת או חלקית, או במקרה שיחשבו שיש צורך ונוח לאינטרסים שלהם, הצדדים שומרים לעצמם עת הזכות לגנות את ההסכם בהודעה מראש של שלושים יום לצד השני.

תשיעי: הסכם המסגרת הנוכחי נחתם בתנאי שיתקבל על ידי ועדות ההנהלה המכובדות של שני הגופים וייכנס לתוקף החל מההסכמה של הגוף האחרון.  שתי החלטות ההסכמה הן תנאי בלעדי ליישומו.

להוכחת ההסכמה נחתמים שני עותקים מאותו סוג ולמטרה אחת, לאחר קריאה ותוך אישור הנאמר כאן, בעיר בואנוס איירס, ביום החמישה עשר (15) בחודש מרס שנת אלפיים ושמונה עשרה.

תפריט ניווט