NETWORKING - לשכת עורכי הדין ירושלים

NETWORKING

לשכת עורכי הדין בירושלים בראשותו של יו”ר המחוז עו”ד אשר אקסלרד חרטה על דגלה לסייע לעורכי ועורכות הדין בפרנסתם וכגורם מקשר בין עורכי הדין המחוז, לצורך כך הוקם פרויקט הנטוורקינג בראשותו של עו”ד ארז צ’צ’קס במסגרתו הוקם מאגר אשר תכליתו לסייע בהעברת תיקים בתחומי ההתמחות השונים

מטרות הפרויקט

1 .קידום אפשרויות הכנסה פרנסה ומתן מענה מקצועי לעורכי הדין במחוז, באמצעות לשכת עורכי הדין.
2 .קישור בין עורכי הדין במחוז על ידי הלשכה , לצורך הפניית תיקים על פי תחומי התמחות ותתי התמחות, בין עורכי הדין במחוז.
3 .יצירת שיתופי פעולה ואפשרויות עבודה על תיקים לעורכי הדין במחוז.
4 .חיזוק מעמד הלשכה ככלי עבודה, ככלי ליצירת פרנסה, וכגורם מקשר בין עורכי הדין במחוז.
5 .הלשכה תוכל לפרסם את דבר המאגר לציבור הרחב, וכן תפנה את ציבור הפונים מהציבור הרחב לגורמים הרלוונטיים.

דרך ביצוע

1 .הקמת מאגר עורכי דין לפי תחומי עיסוק ולפי וותק.
2 .הפניית תיקים בין עורכי הדין השונים, באמצעות הלשכה, לפי רשימת תחום ותת תחום.
3 .השתתפות בשכ”ט בין עורך הדין המפנה לבין עורך הדין המטפל.
4 .קיום מפגשים בין עורכי הדין בלשכה לצורך ביצוע ומימוש הפרויקט, ניתן לקיים את המפגשים בלשכה עצמה.
5 .פרסום המאגר על ידי לשכת עורכי הדין אצל גופים שונים הזקוקים לייעוץ משפטי, בהתאם לשיקול דעתה של הלשכה.